MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

Ünvanı                       : Zerrin Can Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi                        : Acıbadem Mah. Sarayardı Cad. Ulusan Plaza Blok No: 40/1 İç Kapı No: 5 Kadiköy / İstanbul

Telefon                      :

Fax                             :

E-mail                        : [email protected]

Mersis No                 : 0998161823400001

1.2 – ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Adresi: 

Telefon:

E-mail:

MADDE 2 - TANIMLAR

TÜKETİCİ    : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre tüketici sayılan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

TACİR          : Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir sayılan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

ALICI            : Tüketici ve Tacir kişi gruplarını da kapsayacak şekilde işbu sözleşme ile SATICI’dan mesafeli sözleşme yoluyla ürün siparişinde bulunan ve yukarıda detaylı bilgileri yer alan kişi yahut kuruluşları ifade eder.

SATICI         : İşbu sözleşme gereğince ALICI’nın siparişine binaen ürün yahut hizmet temin eden ve yukarıda detaylı bilgileri yer alan kuruluşu ifade eder.

MADDE 3 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı,  m. 5’te  nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

MADDE 4 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

İş bu sözleşmesinin tarafı ALICI’nın TÜKETİCİ olması durumunda iş bu sözleşmenin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanacaktır.

ALICI’nın TACİR olması durumunda, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri saptanacaktır.

Sözleşme kapsamında işlenecek kişisel veriler bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve KVK mevzuatı gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri saptanacaktır.

MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

5.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, KDV dahil satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

5.2. Ürün Adı ve Temel Nitelikleri: 

5.3. Ürün Adedi                   : 

5.4. Satış Bedeli (KDV Dahil TL): 

5.5. KDV Tutarı                   : 

5.6. Kargo Bedeli                : 

5.7. Ödeme Şekli                 : 

5.8. Teslimat Adresi           : 

5.9. KDV ile Toplam          :

MADDE 6- TESLİMAT VE ÖDEME

6.1. Sözleşme konusu ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 16’da düzenlenen şartlara uygun ve siparişe konu ürünün tedarik durumu, teslimat adresi, iş ortağı teslimat firmalarının iş yoğunluklarına bağlı olarak azami otuz (30) gün içerisinde alıcıya yahut gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI’nın seçtiği teslimat firması aracılığıyla teslim edilecektir. 

6.2. Teslimat ve paketleme masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. Teslimat bedeli m. 5.6.’te belirtilmiş olup 5.4.’te belirtilen Satış Bedeli’ne dahil değildir.

6.3. SATICI tarafından seçilen teslimat firmasının ürünü ALICI’ya teslimi sırasında ALICI’nın veya belirttiği kişi/kuruluşun belirttiği adreste bulunmaması halinde bundan sonra ALICI’nın ürünü geç teslim alması yahut hiç teslim almaması gibi hallerden doğan zararlar bakımından SATICI’nın zarardan sorumluluğu bulunmayacaktır. SATICI, sözleşmeye konu ürünün ALICI’nın belirttiği adrese eksiksiz, ayıpsız, kayıpsız, hasarsız ve bulunuyorsa kullanım klavuzları, garanti belgeleri ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.5. ALICI, teslimat’a ilişkin tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI’nın sunmuş olduğu seçenekler arasından ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli SATICI’ya ulaşmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, {_saticiunvan_} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgiler ile satışa ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2. ALICI’nın Tacir olması halinde, ALICI, TTK m.23 hükmü gereğince ürünün teslimi sırasında ayıplı olduğu açıkça belli ise iki (2) gün içerisinde durumu SATICI’ya ihbar etmekle yükümlüdür. Eğer ürünün ayıplı olduğu açıkça belli değil ise ALICI, sekiz (8) gün içerisinde ürünü incelettirerek bir ayıp bulunuyorsa durumu bu süre içerisinde SATICI’ya ihbar etmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde ürüne ilişkin faturanın imza ile kabulü, ürünün ayıpsız olduğunun kabulü anlamına gelecektir.

7.3. ALICI’nın Tüketici olması halinde ALICI, Sözleşme’ye konu ürünü makul bir süre içerisinde inceleyerek üründe bulunan ayıpları SATICI’ya bildirmelidir. Üründe teslimat sırasında anlaşılabilecek ilk bakışta fark edilmeye müsait ayıp yahut hasarlar bulunması halinde ALICI teslimatı kabul etmeyecektir.

7.4. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

7.5. SATICI, sözleşmeyi ifası imkansız hale geldiği takdirde bu durumu üç (3) gün içerisinde Tüketici’ye yazılı olarak bildirecek ve yapılan tüm ödemeleri 14 gün içerisinde iade edecektir.

7.6. ALICI’nın Tacir olması halinde, sözleşmeye konu ürün SATICI’nın stoklarında yer almıyorsa SATICI bu durumu bir (1) hafta içerisinde Tacir ALICI’ya bildirecek ve 14 gün içerisinde yapılan tüm ödemeleri iade edecektir.

7.7. - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

7.8. - SATICI, kredi kartı ödeme işlemleri için PayTR firmasından hizmet almaktadır. ALICI, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişlerine ilişkin bilgilerin, ödemesinin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi amacıyla PayTR Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.paytr.com/gizlilik adresinde belirtilen şekilde işlenmesine rıza gösterir.”

MADDE 8 – İADE PROSEDÜRLERİ

Ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi, Tüketici’nin cayma hakkını kullanması durumlarında veya sözleşme kapsamındaki hallerden birinden kaynaklı olarak bedel iadesi gereken durumlarda Sözleşme ekinde yer alan “İptal, İade ve Değişim Prosedürü” ile birlikte aşağıda belirtilen prosedürler uygulanır.

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

ALICI, ödemeyi kredi kartı ile ve taksitli olarak yapmış ise, Bankalar bedel iadesini ALICI’nın Bankanın sunduğu taksit sayısı imkanına göre yapmaktadırlar. SATICI, bu durumda iadeye konu bedeli bankaya tek seferde ödeyecek, kredi kartı hamili ile kredi imkanı sağlayan firma arasındaki anlaşma gereği bu bedel kredi kartı hamilinin hesaplarına banka tarafından taksitli olarak aktarılacaktr. ALICI’nın iptal tarihine kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer taksit bedelinin iade tarihi ile kredi kartının hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak şekilde olacak ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitler bulunuyorsa satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha iade alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi kartı ile satın alınmış bir ürün mevcutsa bedel iadesi durumunda SATICI, bedel iadesini Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği öncelikle ve tek seferde bankaya yapacağından ALICI’ya nakit para ile ödeme yapmayacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Sözleşmeye konu ürün bedeli havale/eft yöntemi ile yapılmışsa bu takdirde bedel iadesi ALICI’nın belirteceği, siparişte belirtilen isim yahut siparişi veren kullanıcının adına açılmış banka hesabına yine havale/eft yöntemi ile tek seferde yapılacaktır.

Havale/eft yöntemi ile satın alınmış bir ürün mevcutsa bedel iadesi durumunda SATICI, bedel iadesini Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği öncelikle ve tek seferde bankaya yapacağından ALICI’ya nakit para ile ödeme yapmayacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 - CAYMA HAKKI

9.1. ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatına haiz olması durumunda, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünün tesliminde kullanılan teslimat yöntemi ve firması aracılığıyla ürünü satıcıya geri göndermek zorundadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı ve mevcutsa kullanım klavuzları ile garanti belgesinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

9.2. ALICI’nın TACİR sıfatına haiz olması durumunda cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 10 - CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatına haiz olması durumunda aşağıdaki durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

10.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICInın kontrolünde olmayan ürünlerde.

10.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde.

10.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin olanlar.

10.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin olanlar.

10.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde.

10.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

10.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler._

10.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

10.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

10.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 11 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI’nın TÜKETİCİ olması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti, İlçe Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda Kadıköy İlçe Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir. Tüketici Mahkemesi sınırına giren durumlarda yetkili mahkeme İzmir Tüketici Mahkemeleridir.

ALICI’nın TACİR olması durumunda İSTANBUL ANADOLU mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 12 - SÖZLEŞME EKİ

ALICI tarafından okunmuş ve imzalanmış(onaylanmış) olan,

·"MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU”,

·“İPTAL, İADE VE DEĞİŞİM PROSEDÜRÜ”

·“SATIŞ, TESLİMAT VE ÖDEME KOŞULLARI”

·“WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”

işbu sözleşmenin ekleri ve mütemmim cüzü niteliğindedir.

SATICI: Zerrin Can Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ALICI: 

TARİH: 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.